Chính sách xoá tài khoản app Vietech

Điều khoản:

Việc xóa/hủy tài khoản app Vietech là vĩnh viễn và không thể khôi phục.

Đồng nghĩa bạn không thể đăng nhập hoặc xem lại các thông báo trong ứng dụng sau khi tài khoản đã bị xóa

Vietech không giải quyết bất kì yêu cầu nào liên quan đến việc mua bán cho tài khoản đã bị xóa. 

Người dùng phải tự sao chép bản sao dữ liệu trước khi xóa tài khoản.

Cách xoá tài khoản:

Trong ứng dụng Vietech, bạn hãy chọn mục Cấu hình, rồi chọn mục màu đỏ “Xoá tài khoản”